Wijkraad van diakenen

De diakenen maken deel uit van de kerkenraad van het Laurenspastoraat. De wijkraad bestaat momenteel uit acht personen. Hun belangrijke taak is ‘de dienst aan de tafel’: tijdens de (hoofd)diensten van Schrift en Tafel het verzorgen van het Avondmaal. Ook verzorgen de diakenen het Kyriegebed en de voorbeden in de hoofddiensten.

Daarnaast is de wijkraad verantwoordelijk voor het diaconaal werk in de wijkgemeente. Deze taak wordt afgestemd met het College van Diakenen. Diaconale projecten zijn:

  • het wijkpastoraat Oude Noorden en het diaconaal project Crooswijk, met name rond het inloophuis aan de Nieuwe Crooswijkseweg 82a. Naast de functie van inloophuis is hier ook een uitdeelpunt van de Voedselbank (voor ca. 90 klanten).
  • daarnaast voelen we ons verbonden met Diaconaal Centrum Pauluskerk.
  • andere diaconale activiteiten binnen de gemeente zijn medewerking aan de Wereldwinkel, steun voor het werk van Amnesty International en een adoptieproject voor weeskinderen in Surabaya.
  • incidenteel verlenen we financiële bijstand aan projecten en personen, het laatste bij voorkeur in overleg met een diaconaal predikant.

De wijkraad komt 2 à 3 maal per jaar bijeen. Waar mogelijk wordt m.b.t. projecten samengewerkt met de diakenen van wijkgemeente Maaskant/Open Grenzen. Contactpersoon: Paul van Mansum, telefoon (010) 426 52 88, email mvmansum@planet.nl.