U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Resultaten voor de categorie geen

Naar een aarzelende start in het afgelopen jaar, willen we komend seizoen opnieuw 2 of 3 keer op een doordeweekse avond met een groep ‘jongeren’ uit de gemeente samen eten en kijken waar het gesprek ons brengt. Geen vooraf vastgesteld thema, maar samen na het werk, om ca. 19.00 uur, aanschuiven aan tafel bij mensen die je misschien nog niet zo goed kent.

We denken aan ca. 6 personen per keer en horen graag of je een keer wilt koken en/of meepraten. Nadere informatie en aanmelding: Liesbeth van Heel liesbeth@v-heel.nlen/of Joost Heere joostheere@hotmail.com

Vespers op de vierde zondag

In het afgelopen jaar had een aantal vespers in de Laurenskerk het thema “God in Rotterdam.” In het komende seizoen zetten we dat voort. Het programma is nog niet helemaal compleet. Op zondag 27 oktober kan men tussen 17.00 en 19.00 uur – voorafgaand aan de viering van Allerheiligen op zondag 3 november – een kaars komen aansteken ter gedachtenis aan iemand die er niet meer is. Op 24 november is er een vesper in samenwerking met kunstcentrum Showroom Mama. In december en mei een vesper met gedichten. Verdere informatie kunt u lezen in de nieuwsbrieven of in het Kerkblad Kerken in de Laurens.

De “Toren van Babel” van Pieter Bruegel (ca. 1525 – 1569) is terug uit Japan. Hij is veilig terug in Boijmans. Er is een mooie expositie naast gemaakt. Allemaal spullen die ‘we’ al hadden, maar nu ze terug zijn waardeer je ze nog meer. Om even bij stil te staan, op vrijdagmiddag 18 mei, 16:00 – 17:00 u.  Geen echte kerkdienst, maar een….spiritueel moment. Met teksten, met zang door twee vocalisten van naam. Toegang: kaartje kopen bij de balie van het museum of Museumkaart meenemen. Verzamelen bij het schilderij in de Boudon vleugel van het Museum Boijmans Van Beuningen.

Op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het thema ‘migratie’ zal zeker deel uit maken van de campagne van de verschillende partijen.
Op 25 februari maken we er in de kerk een thema van. Het onderwerp is te belangrijk om aan de politiek over te laten, om het te laten ondergaan in mantra’s en statements.

Nieuwkomers in Rotterdam: Grenzen aan gastvrijheid?

Rotterdam is een gastvrije stad. Vanwege de haven, de bedrijven, de scholen en hogescholen komen mensen naar Rotterdam, vanuit Nederland en vanuit de hele wereld.
Van alle migranten in de stad zijn naar schatting 4000 mensen in Rotterdam zonder papieren. De meesten van hen zijn en blijven onzichtbaar, ze leven, werken en wonen zoals de andere Rotterdammers. Een klein deel van de papierloze migranten doet een beroep op hulp, zoals de ‘bed-bad-brood’ voorziening. De Rotterdamse gastvrijheid staat, mede vanwege de tegengestelde opvattingen in de politiek, permanent onder druk.
Gastvrijheid is en blijft een essentiële waarde, uit humanitaire en economische motieven. Hoe we ons verhouden tot gasten die uitgenodigd en niet uitgenodigd, legaal en niet legaal in Rotterdam leven is een vraag en een opgave.
Over onze gastvrijheid en of daar grenzen aan zijn? Over de vraag of gastvrijheid betekent dat je iedereen moet willen en kunnen opnemen spreken we een uur in de Laurenskerk op zondag 25 februari a.s. om 19.00 uur.

Met: Bea Kruse (Mara) en Bob ter Haar

Eind september start voor het vijfde jaar de (senioren) Gesprekskring van Maaskant Open Grenzen. Doel van deze kring is om door gedachten wisseling en discussie kennis en inzicht over uiteenlopende maatschappelijke, religieuze en filosofische onderwerpen te verdiepen en te vergroten. De bijeenkomsten vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur. Circa 10-14 personen nemen regelmatig deel aan de kring.

In 2018/2019  zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

  • De Javaanse mystiek onder leiding van ds. Arie de Jong,
  • De oratie van Prof. Dr. C. Waerzeggers: De wilde jeugd der Assyriologie en
  • Het boek van Yuval Noah Harari (historicus verbonden aan de universiteit van Jeruzalem): “Sapiens, een kleine geschiedenis van de mensheid”.

In de laatste bijeenkomst van het seizoen hebben we het boek van Christa Anbeek: “Voor Joseph en zijn broer”, besproken, met een interessante inleiding hierover van Dia Aris. Deze bijeenkomst hebben we afgesloten met een etentje bij Ineke en Rob Overdijkink in Vlaardingen.

De eerste bijeenkomsten van het nieuwe seizoen zal zijn gewijd aan het interview in Trouw met psychiater Dirk de Wagter, welk interview is gemaakt naar aanleiding van zijn recent verschenen boek: “De kunst van het ongelukkig zijn”. Omdat de bijeenkomsten worden gehouden bij Dia Aris thuis aan de Mathenesserlaan 525b, staat de groep beperkt open voor nieuwe deelnemers.

Degenen die geïnteresseerd zijn deel te nemen aan de bijeenkomsten kunnen contact opnemen met Dia Aris: darisvanderiet@gmail.comof met Jenneke Vijlbrief: jennekevijlbrief@me.com

Dauw en Opstanding (bijbel en rabbijnse literatuur)

Niet zelden leeft onder Christenen de misvatting dat in het Jodendom de opstanding geen geloofsthema is. Echter, sinds de laatste eeuwen vóór onze jaartelling heeft het gegeven van herleving van de doden en een Komende Wereld geleidelijk zijn intrede gedaan in het joodse gedachtengoed. Zo lezen we in 2 Makkb.7:9 (1e eeuw vóór g.j.) – “maar de Koning van de Wereld zal ons die voor zijn wet sterven, opwekken voor een eeuwig leven”.

In de tijd van Jezus is dit algemeen geloofsgoed geworden, m.n. onder de farizeeën en hun aanhangers, maar ook bij de overige stromingen. Alleen de sadduceeën houden het bij het O.T. ‘sec’, vgl. “En tot hem kwamen enige der sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, etc.”(Luc.20:27). De farizeeën, dat zijn de latere rabbijnen, verwerken opstanding en komend leven uit de oude teksten (Tora) in het nieuwe denken (Midrasj en Talmud), zie bijvoorbeeld:

Rabbi Jochanan citeerde: (Dtr. 11:21) “het land, waarvan de Eeuwige uw vaderen gezworen heeft dat Hij het hun zou geven” – niet jullie, maar hun is er gezegd, daaruit is opstanding afgeleid uit de Tora.- vgl. Jezus: Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak en de God van Jakob? Hij is niet een God van doden, maar van levenden.”(Mc. 12:27).

Naast de bekende tekst van Ezechiël over de ‘dorre beenderen’ (Ez. 37:1-14) zijn met name een tekst van Hosea en van Jesaja van centraal belang voor de onderbouwing:

Hos. 6:2 “Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht”;Jesaja 26:19 ”Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak jullie daar in het stof en jubel! Uw dauw is een dauw die leven geeft, de aarde brengt haar schimmen weer tot leven”.

In de Jesaja-tekst is specifiek sprake van dauw. Spannend is hoe het begrip van de dauw in de natuur – die de Eeuwige elke morgen laat neerdalen om de natuur op te frissen, te doen herleven – zijn weg gaat in allerlei midrasjim. Daar blijkt de dauw hét middel te worden dat de Eeuwige nodig heeft voor ‘het weer tot leven brengen van zijn schepsels’. Zie: (1 Kon. 17:1) Elia zei tot Achab “er zal deze jaren geen regen of dauw zijn, dan op mijn woord” – (Midrasj) “zo zei de Heilige, gezegend zij Hij, tot Elia: ga en los de eed op de dauw in, want de doden kunnen slechts weer leven door middel van dauwdruppels, dan breng Ik de zoon van de vrouw uit Sarfat tot leven”.

We lezen met elkaar bijbel en rabbijnse teksten rond de thema’s en laten ons verrassen door de lichtheid mèt een diepere bodem. Wij brengen de gedachten en ervaringen vanuit onze eigen achtergrond in en hopen van dit alles en elkaar wijzer te worden. Alle bekende en nieuwe geïnteresseerden zijn bijzonder welkom!

Voor tekstmateriaal wordt gezorgd, wel graag bijbel meenemen!

Data woensdagen

2019: 16 oktober, 13 november, 11 december

2020 (voorstel): 12 februari, 11 maart en 8 april

De kring Midrasj komt bijeen van 10.30 – 12.30 uur in de Kubus, naast de Laurenskerk.

Begeleiding: drs. Elsebeth Schorer (010-4525016, voor opgave en informatie