U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Midrasj kring

Dauw en Opstanding (bijbel en rabbijnse literatuur)

Niet zelden leeft onder Christenen de misvatting dat in het Jodendom de opstanding geen geloofsthema is. Echter, sinds de laatste eeuwen vóór onze jaartelling heeft het gegeven van herleving van de doden en een Komende Wereld geleidelijk zijn intrede gedaan in het joodse gedachtengoed. Zo lezen we in 2 Makkb.7:9 (1e eeuw vóór g.j.) – “maar de Koning van de Wereld zal ons die voor zijn wet sterven, opwekken voor een eeuwig leven”.

In de tijd van Jezus is dit algemeen geloofsgoed geworden, m.n. onder de farizeeën en hun aanhangers, maar ook bij de overige stromingen. Alleen de sadduceeën houden het bij het O.T. ‘sec’, vgl. “En tot hem kwamen enige der sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, etc.”(Luc.20:27). De farizeeën, dat zijn de latere rabbijnen, verwerken opstanding en komend leven uit de oude teksten (Tora) in het nieuwe denken (Midrasj en Talmud), zie bijvoorbeeld:

Rabbi Jochanan citeerde: (Dtr. 11:21) “het land, waarvan de Eeuwige uw vaderen gezworen heeft dat Hij het hun zou geven” – niet jullie, maar hun is er gezegd, daaruit is opstanding afgeleid uit de Tora.- vgl. Jezus: Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak en de God van Jakob? Hij is niet een God van doden, maar van levenden.”(Mc. 12:27).

Naast de bekende tekst van Ezechiël over de ‘dorre beenderen’ (Ez. 37:1-14) zijn met name een tekst van Hosea en van Jesaja van centraal belang voor de onderbouwing:

Hos. 6:2 “Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht”;Jesaja 26:19 ”Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak jullie daar in het stof en jubel! Uw dauw is een dauw die leven geeft, de aarde brengt haar schimmen weer tot leven”.

In de Jesaja-tekst is specifiek sprake van dauw. Spannend is hoe het begrip van de dauw in de natuur – die de Eeuwige elke morgen laat neerdalen om de natuur op te frissen, te doen herleven – zijn weg gaat in allerlei midrasjim. Daar blijkt de dauw hét middel te worden dat de Eeuwige nodig heeft voor ‘het weer tot leven brengen van zijn schepsels’. Zie: (1 Kon. 17:1) Elia zei tot Achab “er zal deze jaren geen regen of dauw zijn, dan op mijn woord” – (Midrasj) “zo zei de Heilige, gezegend zij Hij, tot Elia: ga en los de eed op de dauw in, want de doden kunnen slechts weer leven door middel van dauwdruppels, dan breng Ik de zoon van de vrouw uit Sarfat tot leven”.

We lezen met elkaar bijbel en rabbijnse teksten rond de thema’s en laten ons verrassen door de lichtheid mèt een diepere bodem. Wij brengen de gedachten en ervaringen vanuit onze eigen achtergrond in en hopen van dit alles en elkaar wijzer te worden. Alle bekende en nieuwe geïnteresseerden zijn bijzonder welkom!

Voor tekstmateriaal wordt gezorgd, wel graag bijbel meenemen!

Data woensdagen

2019: 16 oktober, 13 november, 11 december

2020 (voorstel): 12 februari, 11 maart en 8 april

De kring Midrasj komt bijeen van 10.30 – 12.30 uur in de Kubus, naast de Laurenskerk.

Begeleiding: drs. Elsebeth Schorer (010-4525016, voor opgave en informatie