U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Activiteiten voor leden

Zo lang de coronacrisis aanduurt, liggen de activiteiten stil. Dit geldt in elk geval tot 1 juni.

Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen hebben ieder hun eigen activiteiten, werkgroepen en kringen, die in principe open staan voor leden van beide wijkgemeenten. Wel bestaat er soms een maximum aantal deelnemers. Veel van de activiteiten vinden plaats bij mensen thuis.

Catechisatie

Catechisatie richt zich op jongeren tussen de 12 en 17 jaar oud. We lezen uit de bijbel, we zoeken uit wat er mee bedoeld kan zijn en we praten over de vraag of je daar in je leven iets aan hebt.

Catechisatie vindt een aantal zondagen per jaar plaats, van 10.30 tot 11.30 uur. Verzamelen bij de balie in de Laurenskerk. Van tevoren aanmelden is niet nodig. Het rooster voor het seizoen 2020-2021 is nog niet bekend.

Meer informatie bij: ds. Harold Schorren predikant@laurenspastoraat.nl of ds. Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com.

Jong gemeentegroep

Een groep jonge mensen komt zo’n negen per jaar bij elkaar op een avond van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt dan volop met elkaar gesproken over leven en geloven, over onze plek in deze wereld en onze dromen voor de toekomst. Vaak best pittige gesprekken. Gesprekken die je meestal niet zo gauw met je vrienden voert. Gesprekken met veel verheldering, diepgang en gelukkig ook veel humor!

De leden zijn heel verschillende mensen, met heel verschillende beroepen. We hebben wel eens geconstateerd dat als we met z’n allen op een onbewoond eiland zouden landen, we het samen best zouden rooien. Als houvast voor de gesprekken is het afgelopen jaar het boekje ‘Tien beelden’ van Bernard Luttikhuis gelezen, een boekje over gelijkenissen vertaald naar onze tijd. Wat zeggen die oude Bijbelse verhalen nog in ons leven? Elke avond dat we bij elkaar kwamen lazen we een nieuw hoofdstuk. In het seizoen 2019/2020 lezen wij verder in dit boekje.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Hofdame, Grote Kerkplein 101 te Rotterdam en begeleid door ds. Harold Schorren. Het seizoen sluiten we af met partners en kinderen op 14 juli 2020 met een gezamenlijk eten in de tuin van de dominee. Meer informatie bij ds. Harold Schorren, 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

Het jonge gemeenteleden/gezinnen weekend

Ieder jaar organiseren we vanuit de Kerken in de Laurens een weekend voor jonge gemeenteleden en gezinnen van Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen. Vorig jaar was het weekend in het Natuurvriendenhuis in Bergen aan Zee; de bestemming van dit jaar is op dit moment nog niet bekend.

Het weekend is uitgegroeid tot een traditie: aanvankelijk voor jonge gezinnen, maar inmiddels breder: iedereen die ‘young at heart’ is, is van harte welkom. De rode draad van het weekend is heel veel natuur, buitenlucht, wandelen, praten, muziek maken, sport en spel, lekker eten, ondersteund door fijne wijnen, speciale bieren, marshmellows en knalzoete fristi’s. Traditie is ook dat de predikanten een dagje komen buurten. Meestal is er een thema rondom geloof, werk, samenleving en gezin. Het is verder gewoon een ongedwongen moment om in een mooie omgeving elkaar verder informeel te leren kennen in plaats van alleen ‘op z’n zondags’. Voor meer informatie over tijdstip, kosten en deelname wordt verstrekt via de nieuwsbrieven en het kerkblad Kerken in de Laurens.

Kringen voor ouderen

Op iedere tweede dinsdag in de maand komt in Atrium, verzorgingshuis in de Karel Doormanstraat, een gespreksgroep voor ouderen bijeen. Bij thee en koffie wordt een onderwerp ingeleid en besproken. Meer en minder actuele zaken komen aan de orde en aan ontmoeting en gesprek hechten de deelnemers zeer. In de adventstijd is er een uitgebreidere bijeenkomst met een lunch, liederen en kerstverhalen en volgens oud gebruik worden kerststukjes gemaakt. De inleidingen zijn afwisselend door ds. Arie de Jong en ds. Bernard van Verschuer. Informatie bij Corry van Eekeren dolk1939@ziggo.nl of Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com.

In wijkgebouw De Bron, Vondelweg 254, organiseert het Laurenspastoraat op dinsdag regelmatig seniorenmiddagen. We lezen gedeelten uit de Bijbel en zingen enkele liederen. Meestal is er een spreker. In de voorbije jaren waren er onder andere presentaties over slachtofferhulp, diaconale activiteiten, stadsvernieuwing en het werk van de haven-dominee – in veel gevallen met beeld en geluid. Traditioneel wordt, vlak voor de uitvoering in de Laurenskerk, het kerstspel een keer droog geoefend. Daarnaast is er ruim tijd voor onderlinge ontmoeting met koffie en thee (en altijd iets lekkers) en wordt er een tot de verbeelding sprekend verhaal gelezen.

Ook in het nieuwe seizoen zijn weer vijf dinsdagmiddagen gepland in De Bron. Ze beginnen om 14.30 uur en zijn om ongeveer 16.30 uur afgelopen. Data voor dit seizoen zijn 17 september en 12 november 2019, en 21 januari, 10 maart en 19 mei 2019. Voor deze bijeenkomsten geldt geen minimumleeftijd, iedereen is welkom. Meer informatie bij ds. Harold Schorren, 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

De Senioren Gesprekskring van Maaskant Open Grenzen heeft als doel door gedachten wisseling en discussie kennis en inzicht over uiteenlopende maatschappelijke, religieuze en filosofische onderwerpen te verdiepen en te vergroten. De bijeenkomsten vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur. Circa 10-14 personen nemen regelmatig deel aan de kring. Omdat de bijeenkomsten aan huis gehouden worden, staat de groep beperkt open voor nieuwe deelnemers. Degenen die geïnteresseerd zijn deel te nemen aan de bijeenkomsten kunnen contact opnemen met Dia Aris: darisvanderiet@gmail.com of Jenneke Vijlbrief: jennekevijlbrief@me.com.

Huisbezoek

Bernard van Verschuer, de predikant van Maaskant Open Grenzen komt graag op bezoek. Hij wordt bij het afleggen van huisbezoeken ondersteund door de werkgroep pastoraat. Ook de ouderlingen van Open Grenzen en De Maaskant zijn graag bereid tot contact. Ds. Van Verschuer is bereikbaar via bernardvanverschuer@gmail.com.

Binnen het Laurenspastoraat is er een groep pastorale medewerkers, bestaande uit gemeenteleden. Voor mensen die behoefte hebben aan een pastoraal gesprek zijn we beschikbaar. U kunt zich opgeven bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep van het Laurenspastoraat. Zij is bereikbaar via mail: Inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904. Ook kunt u contact opnemen met de predikant van het Laurenspastoraat, Harold Schorren, via mail: predikant@laurenspastoraat.nl of telefonisch op 06-15195149.

 


Bijbelkring

Sinds jaren werd een bijbelstudiegroep geleid door ds. Taco Noorman, ook nog lang nadat hij emeritus predikant was geworden. Met ingang van een nieuw seizoen moeten we zonder zijn leiding verder. Dat gaan we, ds. Harold Schorren en ds. Bernard van Verschuer, proberen, waarbij we ook anderen willen vragen om eens een bijbelstudie te leiden.

De bijeenkomsten zijn steeds op woensdagmiddagen, van 14.30 tot 16.00 uur in de Kubus naast de Laurenskerk. Informatie bij Harold Schorren predikant@laurenspastoraat.nlof Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com

Avond-Bijbelstudie

Iedere maand willen we op een woensdagavond dieper ingaan op de achtergronden bij een Bijbeltekst. Een interessante studiegroep voor de gevorderde bijbellezer. Bij toerbeurt worden de avonden begeleid door ds. Bernard van Verschuer en ds. Harold Schorren. De avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in het De Hofdame, Grote Kerkplein 101. Meer informatie bij Harold Schorren predikant@laurenspastoraat.nlof Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com

Het Apostolicum

Het Apostolicum, de Apostolische Geloofsbelijdenis of de Twaalf Artikelen des Geloofs… welke naam je dit oeroude document ook geeft, voor velen is het een tekst die zoveel vragen oproept en weerstand wekt dat we ons afvragen of we niet beter zonder kunnen. Iedere zin geeft aanleiding tot gesprek en discussie. Is God enkel Vader of ook Moeder? Wat is almacht? Wat betekent de maagdelijkheid van Maria? Wat betekent een oordeel over de levenden en de doden? En kan het vlees wel opstaan?

De eeuwen door heeft deze tekst ook een bijzondere functie gehad als woorden die de kerken overal ter wereld aan elkaar verbonden. Misschien bijna meer als teken dan om de inhoud. In iedere tijd en op iedere plaats zijn de woorden anders verstaan, hebben mensen er mee geworsteld en hebben mensen er troost en zekerheid uit geput. Alle reden om ons toch te verstaan met die oeroude woorden uit onze kerkelijke traditie.

Ik wil samen met u het boekje ‘Geloof belijden’ van mijn leermeester ds. Jac. Goorhuis bespreken. Het werk is alweer uit 1991, maar biedt een verrassend moderne kijk op de geloofsbelijdenis. En alle ruimte om in gesprek met het Apostolicum ons eigen geloof onder woorden te brengen. We komen samen op donderdagavonden, om 20.00 uur, in De Hofdame, Grote Kerkplein 101. Meer informatie en opgave bij ds. Harold Schorren, 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

Midrasj kring

Niet zelden leeft onder Christenen de misvatting dat in het Jodendom de opstanding geen geloofsthema is. Echter, sinds de laatste eeuwen vóór onze jaartelling heeft het gegeven van herleving van de doden en een Komende Wereld geleidelijk zijn intrede gedaan in het joodse gedachtengoed. Zo lezen we in 2 Makkb.7:9 (1e eeuw vóór g.j.) – “maar de Koning van de Wereld zal ons die voor zijn wet sterven, opwekken voor een eeuwig leven”.

In de tijd van Jezus is dit algemeen geloofsgoed geworden, m.n. onder de farizeeën en hun aanhangers, maar ook bij de overige stromingen. Alleen de sadduceeën houden het bij het O.T. ‘sec’, vgl. “En tot hem kwamen enige der sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, etc.”(Luc.20:27). De farizeeën, dat zijn de latere rabbijnen, verwerken opstanding en komend leven uit de oude teksten (Tora) in het nieuwe denken (Midrasj en Talmud), zie bijvoorbeeld:

Rabbi Jochanan citeerde: (Dtr. 11:21) “het land, waarvan de Eeuwige uw vaderen gezworen heeft dat Hij het hun zou geven” – niet jullie, maar hun is er gezegd, daaruit is opstanding afgeleid uit de Tora.- vgl. Jezus: Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak en de God van Jakob? Hij is niet een God van doden, maar van levenden.”(Mc. 12:27).

Naast de bekende tekst van Ezechiël over de ‘dorre beenderen’ (Ez. 37:1-14) zijn met name een tekst van Hosea en van Jesaja van centraal belang voor de onderbouwing:

Hos. 6:2 “Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht”;Jesaja 26:19 ”Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak jullie daar in het stof en jubel! Uw dauw is een dauw die leven geeft, de aarde brengt haar schimmen weer tot leven”.

In de Jesaja-tekst is specifiek sprake van dauw. Spannend is hoe het begrip van de dauw in de natuur – die de Eeuwige elke morgen laat neerdalen om de natuur op te frissen, te doen herleven – zijn weg gaat in allerlei midrasjim. Daar blijkt de dauw hét middel te worden dat de Eeuwige nodig heeft voor ‘het weer tot leven brengen van zijn schepsels’. Zie: (1 Kon. 17:1) Elia zei tot Achab “er zal deze jaren geen regen of dauw zijn, dan op mijn woord” – (Midrasj) “zo zei de Heilige, gezegend zij Hij, tot Elia: ga en los de eed op de dauw in, want de doden kunnen slechts weer leven door middel van dauwdruppels, dan breng Ik de zoon van de vrouw uit Sarfat tot leven”.

We lezen met elkaar bijbel en rabbijnse teksten rond de thema’s en laten ons verrassen door de lichtheid mèt een diepere bodem. Wij brengen de gedachten en ervaringen vanuit onze eigen achtergrond in en hopen van dit alles en elkaar wijzer te worden. Alle bekende en nieuwe geïnteresseerden zijn bijzonder welkom! Voor tekstmateriaal wordt gezorgd, wel graag bijbel meenemen!

Begeleiding: drs. Elsebeth Schorer (010-4525016, voor opgave en informatie)

Oecumenische leerkring geloofsverdieping

Samenwerking met de Remonstrantse Gemeente en PKN Gemeenten Rotterdam Centrum.

De bekende Amerikaanse acteur Morgan Freeman heeft voor National Geographic een prachtige documentaire-reeks over het geloof gemaakt. Vanuit allerlei perspectieven vertelt hij het verhaal over God. Met deze gesprekskring – die openstaat voor alle belangstellenden – willen we deze documentaire bekijken en bespreken. We storten ons eerst op de eerste reeks. Als we tijd genoeg hebben, gaan we over naar de tweede reeks. De afleveringen zijn te bekijken op Netflix. Ook is de DVD zeer vriendelijk geprijsd te koop bij www.bol.com. Voor slechts € 9,99 is de DVD met de reeksen 1 en 2 te bestellen (ex verzendkosten).

De oecumenische gesprekskring bestaat al meer dan 25 jaar en wordt geleid door dr. Tjaard Barnard (remonstrants) en ds. Katinka Broos (PKN). De kring wordt gevormd door een harde kern van mensen uit een breedte van christelijke kerken, terwijl jaarlijkse ook nieuwe mensen zich aansluiten. U bent van harte welkom!

De kring komt op dinsdagochtenden samen in de Remonstrantse Arminiuskerk, hoek Museumpark/Westersingel. Aanmelding door overmaking van €15,00 op IBAN NL 23 INGB 0000170714 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Rotterdam. (administratie@remonstrantenrotterdam.nl of 010-4360543) Deze kosten zijn bedoeld voor koffie en thee. Voor verdere informatie: barnard@remonstrantenrotterdam.nl of 0180-649576.

 


Samen eten

Na een aarzelende start in het afgelopen jaar, willen we komend seizoen opnieuw 2 of 3 keer op een doordeweekse avond met een groep ‘jongeren’ uit Maaskant Open Grenzen samen eten en kijken waar het gesprek ons brengt. Geen vooraf vastgesteld thema, maar samen na het werk, om ca. 19.00 uur, aanschuiven aan tafel bij mensen die je misschien nog niet zo goed kent.

We denken aan circa zes personen per keer en horen graag of je een keer wilt koken en/of meepraten. Nadere informatie en aanmelding: Liesbeth van Heel liesbeth@v-heel.nl en/of Joost Heere joostheere@hotmail.com.

Het Laurenspastoraat wil u van harte uitnodigen om deel te nemen aan één van onze Laurensfoyers voor een gezellige gezamenlijke maaltijd, nieuwe en hernieuwde kennismaking en een gesprek rond een thema. Ook voor het komende seizoen zijn er verschillende gastvrouwen en gastheren bereid gevonden hun eetkamers te openen en hun kookkunsten te laten zien. We maken op zo’n bijeenkomst altijd eerst onder het genot van een glaasje kennis met elkaar. Vaak kennen mensen elkaar nog niet, of ze hebben elkaar wel eens als kerkganger gezien maar nog nooit gesproken. Na zo’n Laurensfoyer zijn we ineens wat meer op elkaar betrokken. Harold Schorren zal alle keren meedoen en dat is een leuke manier om de Laurenspastor beter te leren kennen.

Het thema van 2019/2020 is : “Op hoop van zegen”. En daar zijn voldoende vragen bij te bedenken. Waar hoop je op in je eigen leven. Welke rol speelt hoop in de kerk en het geloof? De Bijbel geeft ons beelden van een hemel op aarde… is het mogelijk, of is het hopen tegen beter weten in?

Al vele jaren zijn er plezierige ontmoetingen geweest tijdens deze Laurensfoyers. Ze waren sommige jaren zelfs overtekend, zodat we een extra bijeenkomst konden organiseren. Ook in het komende winter- en voorjaarsseizoen plannen we in ieder geval weer zes foyers, zowel in de avond als overdag omdat daar ook vraag naar is. Meer informatie bij Ineke van Houwelingen: Inekevanhouwelingen-rook@chello.nl

Laurenskring, filmclub en literaire kring

Vanaf 2012 komt de Laurenskring periodiek bijeen aan de hand van een vooraf afgesproken thema: dat kan bijvoorbeeld een boek, een film of een tentoonstelling zijn. Bij toerbeurt bereidt één van de deelnemers het thema van de bijeenkomst voor. De bijeenkomsten vinden vaak plaats bij de deelnemers thuis. Daar is dan koffie/thee en een eenvoudige lunch.

De bijeenkomsten vinden plaats op de derde zondag van januari, maart, mei, september en november. De bijeenkomsten beginnen rond half elf en eindigen na een lunch zo rond twee uur. Inmiddels is er een traditie ontstaan, dat er in de zomerperiode een buitenactiviteit wordt gehouden in augustus.

De Laurenskring staat open voor nieuwe leden, van wie wel verwacht wordt dat ze zich actief willen inzetten en dus bereid zijn eens een thema voor te bereiden, dan wel als gastheer/vrouw op te treden. Nadere informatie over de kring via Henk Moerman hjmoerman@xs4all.nlof Peter van Burg p.v.burg@xs4all.nl.

De filmclub organiseert maandelijks een filmavond organiseren. Zoveel mogelijk een nieuw uit te komen film. Hiernaast wordt geprobeerd een film uit te zoeken over de huidige actualiteit, of een bijzondere periode uit onze geschiedenis, een ingrijpend thema uit een persoonlijk- of gezinsleven. Documentaires kunnen ook in de aanbieding zijn. Als het even kan boeiend genoeg om met elkaar na afloop te praten. De ervaring leert dat zo’n nabespreking zeer verhelderend kan zijn. Het is niet verplicht te komen. Wel graag mededelen of je er al of niet zult zijn. Voor het hele jaar zijn de data bekend. Mocht de film je niet aantrekkelijk doen lijken, dan zou je je kunnen laten verrassen om toch te gaan.

Voor de woensdag krijgt u op vrijdag bericht welke film het gaat worden; voor de donderdag op dinsdag daar aan voorafgaand. Mocht u mee willen doen, bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij de film coördinator: Annechien Boukema (anne.chien@12move.nl).

Een nieuw boek, een onbekende schrijver, een onderwerp waarover je nog weinig hebt gelezen, een boek dat je weinig aansprak, maar waarover andere leden enthousiast waren, zodat je je mening herzag of het in ieder geval vanuit een ander gezichtspunt ging bekijken. De literaire kring laat elke keer weer zien hoe onze ervaringen kunnen verschillen of juist overeenkomen en hoe we in een ontspannen sfeer tot boeiende gesprekken komen.

We komen steeds samen op de derde donderdag van de maand, van 20.00 tot 21.45 uur in de Kubus naast de Laurenskerk. Aanmelden kan bij Letty Pak, via de mail: lettypak@xs4all.nl of een app via 06-29548643.

Werkgroep Duurzaamheid

De Werkgroep Duurzaamheid heeft zich een aantal jaren ingezet voor bewustwording voor het thema duurzaamheid binnen de kerkgemeenschap. Dit heeft geleid tot bewuste keuzes voor duurzame producten. De werkgroep wil het accent van haar taakstelling verplaatsen van bewustwording voor duurzaamheid naar energiebesparing van kerkgebouwen. Er blijkt behoefte aan een ‘nieuwe’ agenda die past bij de persoonlijke drijfveren: Wat willen we met de werkgroep duurzaamheid die is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse centrumkerken?

We willen met vertegenwoordigers van Het Steiger, De Pauluskerk, het Laurenspastoraat, Maaskant Open Grenzen, de Stichting Laurenskerk, De Samaritaan en De Prinsenkerk onderzoek doen naar de mogelijkheden van energiebesparing. De werkgroep wil daarmee het gebruik van het kerkgebouw verduurzamen. We gaan nu een deskundig adviesbureau selecteren dat ons gaat helpen met de analyses van de diverse gebouwen. De werkgroep wil het onderzoek uitvoeren in overleg met de gemeente Rotterdam.

Vanuit het Laurenspastoraat hebben zitting in de werkgroep: Herman Docters van Leeuwen en Tjeerd Wessel. Vanuit Maaskant Open Grenzen: Onno Martens. We hebben nu direct geen mensen nodig voor de werkgroep maar als er mensen zijn die kennis hebben die ze graag willen delen is dat natuurlijk welkom. Neem in dat geval contact op met Tjeerd Wessel: 06-23022878 of tjeerd.wessel@gmail.com

Filosofiegroep

Zo’n 4-5 keer per jaar komt de filosofiegroep bij elkaar in de Hofdame. Ooit begonnen met het samen lezen van een tekst van Bonhoeffer, hebben we inmiddels een aantal ‘grote’ filosofen en theologen besproken. Ds. Bernard van Verschuer schetst hierbij context en kiest de te lezen passages. Er zit zoveel kennis aan tafel dat we met elkaar tot een boeiende avond komen, of we de teksten nu helemaal begrijpen, of niet. Op dit moment hebben we een vrij vaste en voldoende grote samenstelling. Regelmatig doen we in Kerken in de Laurens verslag van onze bijeenkomsten.

Informatie: Bernard van Verschuer: bernardvanverschuer@gmail.com en/of Liesbeth van Heel: liesbeth@v-heel.nl