U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Stadsnetwerken

De wijkgemeenten in de Laurenskerk maken deel uit van verschillende stedelijke netwerken, zowel op diakonaal als levensbeschouwelijk vlak.

Citypastor

Informatie – verbinding – gesprek

Ds. Harold Schorren

Tel.: 06–15195149

email: contact@citypastor010.nl

website: www.citypastor010.nl

Rotterdam is een bruisende stad en voortdurend in ontwikkeling. Een stad vol uitdagingen. Grote bouwprojecten tekenen trots de skyline van de 21ste eeuw. Maar er is ook armoede, onveiligheid, onbegrip, uitsluiting… Rotterdam draagt alle kenmerken van een wereldstad. De veelkleurigheid wordt ervaren als rijkdom, maar ook als moeite. We hopen vruchtbaar mét elkaar te leven maar leven vaak enkel naast elkaar.

Ds. Harold Schorren is door de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum als citypastor aangesteld om in onze multiculturele en multireligieuze woonplaats het ‘met-elkaar-leven’ te stimuleren. Niet om alles tot een eenheidsworst te maken maar met oog voor elkaars eigenheid en kracht. Niet door weg te kijken maar door aandacht te vragen voor het verschil aan kansen, het verschil in rijkdom. Uiteindelijk zijn we allemaal verbonden door dezelfde droom: een goed leven vol liefde en vreugde.

Informatie

Graag helpt hij u en jou met het vinden van de weg in deze stad. Samen zoeken naar een kerk die bij je past, of een godsdienst of levensbeschouwelijke stroming waar jij je bij thuis voelt. Of het vinden van het juiste loket waar je je vragen kunt stellen over pastorale, diaconale of psychologische ondersteuning. Maar ook als je bijvoorbeeld als beginnend student vol vragen zit over wat Rotterdam te bieden heeft.

Verbinding

Verbinding begint met ontmoeting. Met elkaar leven vraagt dat we elkaar kennen. Het geldt nog steeds als waarheid: ‘onbekend maakt onbemind’. Soms weten we zo weinig van elkaars achtergrond, cultuur en traditie dat onbegrip, achterdocht en zelfs haat kunnen wortelen. Dat willen we natuurlijk niet. We willen allemaal kunnen zijn wie we zijn, zonder angst voor elkaar; wit en zwart, moslim en jood, man en vrouw, hetero en homo, gelovig en niet gelovig……

De citypastor neem deel aan veel overlegorganen die werken aan verbindingen in onze verbrokkelde samenleving. Dat zijn interreligieuze overleggen, gesprekken met de overheid, en nauwe contacten met diaconale instellingen als de Pauluskerk en Samen010, en organisaties als het studentenpastoraat. Ook met de spelers in het culturele veld houdt hij contact omdat kunst een verbindende taal kan spreken.

Overleg is de eerste stap, die uiteindelijk wel moet leiden tot goede ontmoetingen. Oecumene en contacten over geloofsgrenzen heen staan hoog in het vaandel. Hij organiseert daarom – in samenwerking met anderen – met regelmaat lezingen, activiteiten en projecten om van elkaar te leren, elkaar uit te dagen en samen te groeien naar een kleurrijke stad vol prachtige en gezegende mensen.

Gesprek

Het onderlinge gesprek is in onze stad van groot belang. Niet in de minste plaats het gesprek van mens tot mens. Graag gaat ds. Harold Schorren met u en jou in gesprek over vreugdes en verdriet in het leven, over moed en angst in je bestaan, over de zin en de onzin der dingen. Daarvoor is hij pastor; een luisterend oor, een troostend woord, samen zoekend naar een mooie weg voor jou om verder te gaan.

Pauluskerk Rotterdam

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk, onderdeel van de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum waartoe ook de Laurenskerk behoort, komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, psychiatrische patiënten, mensen zonder verblijfsvergunning, mensen zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op beter’ van deze mensen. En dus is ieder mens bij ons onvoorwaardelijk welkom.

Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de maatschappelijke opvang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het voor veel van onze bezoekers steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te houden. Zonder hulp is het voor hen nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist voor hén willen we er zijn. En via onze activiteiten willen we hen als het even kan weer nieuw perspectief bieden.

Samen 010

Samen 010 is een organisatie waarbij kerken en vrijwilligers samen optrekken en zich inzetten voor de stad. Met elkaar zijn wij actief in vrijwilligersprojecten rondom zorg, armoede en sociaal isolement. Mensen met weinig geld en weinig sociale contacten zijn in onze samenleving het meest kwetsbaar.

Samen 010 werkt vanuit een christelijke visie waarbij we compassie en naastenliefde proberen te vertalen naar de praktijk. Wij geven steun aan mensen die niet op eigen kracht aan de samenleving kunnen deelnemen; aan hen die in achterstandssituaties verkeren. Wij maken zichtbaar wat er leeft in de stad en geven stem aan de stemlozen.

Wake detentiecentrum vliegveld Zestienhoven

Er bestaan geen onwetttige mensen

alleen onmenselijke wetten

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij vliegveld Zestienhoven. Je bent van harte welkom om samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Meer informatie vindt u op: www.samen010.nl/projecten/alle-projecten/welkom-onthaal/

Laurensberaad

Kerken in Rotterdam werken zo veel mogelijk samen, zeker als het aankomt op het laten zien wat de kerkelijke traditie voor de samenleving in huis heeft. In het Oecumenisch Laurensberaad zijn de meeste kerkelijke gemeenschappen van de Rotterdamse binnenstad vertegenwoordigd. Zes keer per jaar ontmoeten we elkaar. We organiseren: Theologenlunches met spraakmakende mensen uit de Rotterdamse gemeenschap, vieringen in Museum Boijmans van Beuningen, speciale vieringen op bijzondere momenten en educatieve activiteiten.

Platform L&R

Het Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties Rotterdam is een vereniging die bestaat uit circa 400 levensbeschouwelijke en religieuze organisaties uit Rotterdam. Het Platform is opgericht in 2008 mede op verzoek van het college van B&W van de gemeente Rotterdam. Wij zijn een vereniging met leden van verschillende religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke organisaties. Wij putten ieder op onze eigen wijze inspiratie, kracht en inzicht om onze menselijkheid te ontwikkelen en onze waarden te ontluiken. Wat ons bindt is dat gezamenlijkheid ons vertrekpunt is en dat we van daaruit van betekenis kunnen zijn voor anderen door te handelen vanuit de essentie van liefde, mededogen, barmhartigheid, respect en medemenselijkheid. Onze leden zijn zich er door hun lidmaatschap van bewust dat er naast hun eigen organisatie meerdere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zijn die voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers van betekenis kunnen zijn.