U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Stadsnetwerken

De wijkgemeenten in de Laurenskerk maken deel uit van verschillende stedelijke netwerken, zowel op diakonaal als levensbeschouwelijk vlak.

Pauluskerk Rotterdam

Het Diaconaal Centrum Pauluskerk, onderdeel van de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum waartoe ook de Laurenskerk behoort, komt op voor álle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, psychiatrische patiënten, mensen zonder verblijfsvergunning, mensen zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het ‘perspectief op beter’ van deze mensen. En dus is ieder mens bij ons onvoorwaardelijk welkom.

Door de haperende economie, zware bezuinigingen op de maatschappelijke opvang, sociale zekerheid en gezondheidszorg en een steeds strenger vreemdelingen- en asielbeleid is het voor veel van onze bezoekers steeds moeilijker geworden zich in onze maatschappij staande te houden. Zonder hulp is het voor hen nauwelijks mogelijk het tij te keren. Juist voor hén willen we er zijn. En via onze activiteiten willen we hen als het even kan weer nieuw perspectief bieden.

Samen 010

Samen 010 is een organisatie waarbij kerken en vrijwilligers samen optrekken en zich inzetten voor de stad. Met elkaar zijn wij actief in vrijwilligersprojecten rondom zorg, armoede en sociaal isolement. Mensen met weinig geld en weinig sociale contacten zijn in onze samenleving het meest kwetsbaar.

Samen 010 werkt vanuit een christelijke visie waarbij we compassie en naastenliefde proberen te vertalen naar de praktijk. Wij geven steun aan mensen die niet op eigen kracht aan de samenleving kunnen deelnemen; aan hen die in achterstandssituaties verkeren. Wij maken zichtbaar wat er leeft in de stad en geven stem aan de stemlozen.

Wake detentiecentrum vliegveld Zestienhoven

Er bestaan geen onwetttige mensen

alleen onmenselijke wetten

Elke eerste zondag van de maand is er een wake bij het Detentiecentrum bij vliegveld Zestienhoven. Je bent van harte welkom om samen met ons d.m.v. liederen, gedichten, gebeden en verhalen uitdrukking te geven aan je schaamte en onvrede over het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Meer informatie vindt u op: www.samen010.nl/projecten/alle-projecten/welkom-onthaal/

Laurensberaad

Kerken in Rotterdam werken zo veel mogelijk samen, zeker als het aankomt op het laten zien wat de kerkelijke traditie voor de samenleving in huis heeft. In het Oecumenisch Laurensberaad zijn de meeste kerkelijke gemeenschappen van de Rotterdamse binnenstad vertegenwoordigd. Zes keer per jaar ontmoeten we elkaar. We organiseren: Theologenlunches met spraakmakende mensen uit de Rotterdamse gemeenschap, vieringen in Museum Boijmans van Beuningen, speciale vieringen op bijzondere momenten en educatieve activiteiten.

Platform L&R

Het Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties Rotterdam is een vereniging die bestaat uit circa 400 levensbeschouwelijke en religieuze organisaties uit Rotterdam. Het Platform is opgericht in 2008 mede op verzoek van het college van B&W van de gemeente Rotterdam. Wij zijn een vereniging met leden van verschillende religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke organisaties. Wij putten ieder op onze eigen wijze inspiratie, kracht en inzicht om onze menselijkheid te ontwikkelen en onze waarden te ontluiken. Wat ons bindt is dat gezamenlijkheid ons vertrekpunt is en dat we van daaruit van betekenis kunnen zijn voor anderen door te handelen vanuit de essentie van liefde, mededogen, barmhartigheid, respect en medemenselijkheid. Onze leden zijn zich er door hun lidmaatschap van bewust dat er naast hun eigen organisatie meerdere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zijn die voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers van betekenis kunnen zijn.

Werkgroep Duurzaamheid

De Werkgroep Duurzaamheid heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor bewustwording voor het thema duurzaamheid binnen de kerkgemeenschap. Dit heeft geleid tot bewuste keuzes voor duurzame producten. De werkgroep heeft het accent van haar taakstelling inmiddels verplaatst van bewustwording voor duurzaamheid naar energiebesparing in de kerkgebouwen.

Met vertegenwoordigers van Het Steiger, De Pauluskerk, het Laurenspastoraat, Maaskant Open Grenzen, de Stichting Laurenskerk, De Samaritaan en De Prinsenkerk is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energiebesparing. Met behulp van een deskundig adviesbureau zijn adviezen gegeven over simpele ingrepen, die snel resultaat opleveren en ingrepen, die om grotere investeringen vragen om te komen tot minder energie verbruik. Daarnaast zijn er ook voorstellen gedaan voor “duurzamer” onderhoud. De deelnemende kerken zijn nu doende om te bepalen welke ingrepen gedaan kunnen worden of op welke vlakken nader onderzoek nodig is.

Namens de gemeenten in de Laurenskerk hebben zitting in de werkgroep: Tjeerd Wessel (LP) en Onno Martens (MKOG).

Als er mensen zijn, die kennis hebben die ze graag willen delen, is dat natuurlijk welkom. Neem in dat geval contact op met Tjeerd Wessel: 06-23022878 of tjeerd.wessel@gmail.com