U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Laurenspastoraat

Het Laurenspastoraat, opgericht in 1971, staat als interkerkelijke citykerk midden in de Rotterdamse samenleving. Het is een gastvrije gemeente die open staat voor mensen van verschillende achtergronden. Het geloof wordt beleefd in Woord en Sacrament met veel aandacht voor liturgische vormgeving en muziek.

We hechten in hoofddiensten en andere vieringen aan een liturgische traditie die de waardevolle elementen uit het christelijke verleden koestert en van betekenis blijft voorzien. Als meest tastbare herinnering aan Jezus, zijn dood en wederopstanding is het Avondmaal een vast onderdeel van elke hoofddienst. 
In de kwaliteit van de met zorg uitgevoerde muziek van orgel en cantorij herkennen wij de schoonheid van Gods schepping.

Vanouds viert het Laurenspastoraat het avondmaal met de kinderen. Hun – soms levendige – aanwezigheid maakt de viering minder zwaar. Maar er zit ook een principiële keus achter. Kinderen behoren bij de “Familia Dei” en delen daarom, net als thuis, in de tafelgemeenschap. Ook als ze nog te klein zijn om de betekenis van het avondmaal te begrijpen, ervaren kinderen zo al jong dat ze erbij horen in de kerk. Jezus stelt hun ontvankelijkheid ten voorbeeld aan volwassen gelovigen. De aanwezigheid van kinderen is daarmee ook een signaal aan de volwassenen. Zo min als we de doop aan kinderen onthouden, hoewel ze daar niets van begrijpen, zo min onthouden wij hun brood en druivensap. Want op de avondmaalstafel in de Laurenskerk staat altijd een aparte beker met ongegiste wijn. De kinderen worden bediend door de voorganger.

Daarnaast zet het Laurenspastoraat zich er ook voor in om zichtbaar aanwezig te zijn in de cultuur van de stad. Pastoraal hebben we een hart voor wie zich bij ons thuis weten, maar ook voor passanten van om de hoek of van verder weg.

Het Laurenspastoraat is niet een gewone wijkgemeente, onze leden en vrienden wonen in de hele stad en tot ver in de regio. Daarnaast zijn we wel aanspreekbaar voor leden van de Hervormde Gemeente in de Rotterdamse binnenstad (Laurenskwartier) en in Crooswijk.

Info: predikant@laurenspastoraat.nl

Kerkenraad

Het Laurenspastoraat wordt bestuurd door een Kerkenraad. In dit gezamenlijke bestuur zitten ouderlingen, diakenen, een penningmeester en de predikant. De leden van de Kerkenraad zijn:

 • Marianne Amelink, ouderling, voorzitter en lid dagelijks bestuur, e-mail: voorzitter@laurenspastoraat.nl
 • Hildegard Faber, ouderling met bijzondere opdracht
 • Marcel van Hove, diaken met bijzondere opdracht
 • Monique de Jong, diaken
 • Maria de Kruijf, diaken
 • Hetty Mast, ouderling-kerkrentmeester
 • Neline van Meijeren, diaken
 • Chadassa Montagne, jeugdouderling
 • Nico Nieboer-Kok, ouderling, scriba, lid dagelijks bestuur, e-mail scriba@laurenspastoraat.nl
 • André Ouwehand, ouderling-kerkrentmeester, penningmeester Laurenspastoraat, lid dagelijks bestuur, e-mail penningmeester@laurenspastoraat.nl
 • Lesley Polak, diaken
 • Marco Samson, diaken
 • Coreline Schep, diaken
 • Harold Schorren, predikant, lid dagelijks bestuur, 06-15195149 of via e-mail predikant@laurenspastoraat.nl.
 • Iteke van der Vlugt, diaken
 • Ton Vogelzang, ouderling
 • Peter van Wijk, diaken

De kerkenraad vergadert op de eerste donderdag in de maand, met uitzondering van augustus. De kerkenraad is bereikbaar via het mailadres van de scriba.

Ledenadministratie Laurenspastoraat

De ledenadministratie kunt u bereiken via het volgende mail adres: ledenadm@laurenspastoraat.nl

Plaatselijke regeling Laurenspastoraat

Klik op de volgende link om de definitieve versie van 1 okt. 2020 te bekijken:

plaatselijke regeling Laurenspastoraat

Wijkkas

Bankrekening: NL29 INGB 0002 4012 18 ten name van Laurenspastoraat Rotterdam.

Predikant

Sinds 31 maart 2019 is ds. Harold Schorren predikant van de wijkgemeente Laurenspastoraat (Laurenskerk) en tevens citypastor in Rotterdam.

Hij werd geboren op 7 maart 1964 in Almelo. Voor zijn studie theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen verhuisde hij naar Groningen. In een tussenperiode heeft hij gewerkt voor de GGD Groningen waar hij o.a. leiding heeft gegeven aan het Jongens Prostitutie Project. In 2001 werd hij bevestigd als predikant in Ezinge, een dorp ten noordwesten van de stad Groningen. In 2007 werd hij verbonden aan de kerkelijke gemeente in Breukelen, dicht bij Utrecht.

Sinds maart 2019 woont hij met heel veel plezier in deze stad.

Ds. Harold Schorren is bereikbaar op 06-15195149 of via e-mail predikant@laurenspastoraat.nl.

 

Ds. Harold Schorren is door de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum als citypastor aangesteld om in onze multiculturele en multireligieuze woonplaats het ‘met-elkaar-leven’ te stimuleren. Contact en informatie over zijn citypastor activiteiten:

contact@citypastor010.nl

www.citypastor010.nl

 

Wijkraad van diakenen

De diakenen maken deel uit van de kerkenraad van het Laurenspastoraat. De wijkraad bestaat momenteel uit acht personen. Hun belangrijke taak is ‘de dienst aan de tafel’: tijdens de (hoofd)diensten van Schrift en Tafel het verzorgen van het Avondmaal. Ook verzorgen de diakenen het Kyriegebed en de voorbeden in de hoofddiensten.

Daarnaast is de wijkraad verantwoordelijk voor het diaconaal werk in de wijkgemeente. Deze taak wordt afgestemd met het College van Diakenen. Diaconale projecten zijn:

 • het wijkpastoraat Oude Noorden en het diaconaal project Crooswijk, met name rond het inloophuis aan de Nieuwe Crooswijkseweg 82a, zie hieronder voor meer informatie. Naast de functie van inloophuis is hier ook een uitdeelpunt van de Voedselbank (voor ca. 90 klanten).
 • daarnaast voelen we ons verbonden met Diaconaal Centrum Pauluskerk.
 • andere diaconale activiteiten binnen de gemeente zijn medewerking aan de Wereldwinkel, steun voor het werk van Amnesty International en het werk van stichting Edukambani (een scholingsprogramma om talentvolle jongeren in Kenia aan een baan te helpen).
 • incidenteel verlenen we financiële bijstand aan projecten en personen, het laatste bij voorkeur in overleg met een diaconaal predikant.

De wijkraad komt 5 à 6 maal per jaar bijeen. Waar mogelijk wordt m.b.t. projecten samengewerkt met de diakenen van wijkgemeente Maaskant/Open Grenzen.

 

Open Huis Crooswijk

Nieuwe Crooswijkseweg 82d
3034 PS Rotterdam, tel.: (010) 411 82 30

Het Wijkpastoraat in Crooswijk is één van de diaconale projecten van het Laurenspastoraat en gaat daadwerkelijk de strijd aan in deze volkswijk tegen eenzaamheid en armoede. In het huiskamerproject in het Open Huis vinden velen een veilige thuishaven en genieten weer anderen van deelname aan de crea- of breiclubs of bingo. Maar we organiseren ook uitstapjes en, samen met Goud van Noord, vakantieweken voor kinderen en senioren. Tijdens onze wekelijkse uitdeling van de Voedselbank springen we regelmatig bij als er ook andere noden zijn. Er is een Vraagbaak-spreekuur en er worden noodpakketten uitgedeeld. De parttime diaconaal werker, Erik Maan, doet daarnaast ook huis- en ziekenbezoek en leidt elke derde zondag van de maand van 15.30 tot 16.30 uur het laagdrempelige Kerkcafé, waar iedereen welkom is.  Tevens is er op alle christelijke feestdagen een gezellige ontmoeting met een viering. Op deze manier zijn we ‘geloof in actie’ en geven we handen en voeten aan het evangelie. Vanaf 1 september zal Inge Hutten aan de slag gaan naast Erik Maan. Zij zal primair nieuwe activiteiten ontwikkelen en zich ook inwerken op taken van Erik, die volgend jaar met pensioen gaat.

Adres van het Open Huis:

Nieuwe Crooswijkseweg 82c

Wilt u contact: bel 010-4118230 of via email: wijkpastoraatcrooswijk@gmail.com

Pastorale werkgroep

Er is een belangrijke boodschap die we in het geloof meekrijgen: we leven niet als mens alleen. We zijn elkaar gegeven om elkaar tot steun en tot zegen te zijn. Dat was in de vroeg-christelijke gemeente al het wezenskenmerk. Zorg voor elkaar, zorg voor de wereld om ons heen.

We willen als gemeente graag op elkaar betrokken zijn, delen in elkaars vreugde en naast elkaar staan wanneer er zorg is of verdriet. Predikant en pastoraal team zijn altijd bereikbaar wanneer een goed gesprek nodig is, raad en steun in moeilijke en verdrietige situaties, of gewoon even een luisterend oor wanneer niemand meer tijd voor je lijkt te hebben. En natuurlijk, ook de geloofs- en zinvragen kunt u met ons bespreken. Al onze gesprekken zijn vertrouwelijk, dus u kunt ons alles vertellen.

De betrokkenheid gaat natuurlijk niet alleen via gesprekken met predikant en pastoraal team. Er zijn vrolijke en verdrietige momenten die u soms wilt delen met anderen. Ook gemeenteleden vinden het prettig om u nabij te zijn met een telefoontje of een kaartje. Maar hoe houden wij onze gemeenteleden op de hoogte van elkaars situatie?

Dat kan door melding te maken in de afkondigingen in de eredienst, door de bloemen uit de dienst aan iemand te geven, door voorbede te doen, of door aandacht voor iemand te vragen via ‘Morgen is het Zondag’ of ‘Kerken in de Laurens’. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar doen. Geheel terecht worden we ook beschermd in onze privacy. Om een voorbeeld te noemen: de een is open over zijn of haar ziekte en vindt het fijn daarin breed door de gemeente gesteund te worden, de ander wil het liever klein houden en vindt misschien alle mogelijke aandacht en vragen te confronterend en emotioneel. We moeten elkaar dan ook respecteren in onze persoonlijke keuzes. Lid zijn van een gemeente betekent niet dat je alles van jezelf moet delen.

We hebben zowel in de kerkenraad als in de pastorale werkgroep gesproken over hoe we hier nu zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. De volgende heldere afspraken zijn gemaakt:

 • Er wordt altijd vooraf aan de betrokkene gevraagd of een afkondiging, een voorbede en/of een vermelding in ‘Morgen is het Zondag’ of ‘Kerken in de Laurens’ gewenst is.
 • De bloemen uit de dienst gaan ook enkel naar mensen die toestemming hebben gegeven hun vreugde, zorg of verdriet te delen met de gemeente.

Het in acht nemen van de privacy betekent natuurlijk niet dat we niet op de hoogte willen zijn van wat er in de gemeente speelt. Mocht u iets horen of weten waarvoor aandacht gevraagd wordt, dan kunt u altijd contact opnemen met de predikant of de voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij zullen vertrouwelijk met uw informatie omgaan en nagaan of er behoefte is aan pastorale aandacht.

Alle mensen die zich bij het Laurenspastoraat als lid of vriend hebben laten inschrijven hebben bovendien een contactpersoon uit de pastorale werkgroep. In die groep zitten momenteel: Marianne Amelink (ouderling), Ton Vogelzang (ouderling), Chadassa Montagne (jeugdouderling), Sija Burggraaf, Cor van den Hoek, Ineke van Houwelingen, Hannie van Keulen, Kees Koning, Anneke van Mansum en Reneé Tiller.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u zelf vreugde of zorg hebt of hebt gehad en het jammer vindt dat er geen aandacht vanuit de kerk is of is geweest. Wij zijn hierin natuurlijk afhankelijk van de informatie die we binnen krijgen. Schroomt u dus echt niet om contact met ons op te nemen: ds. Harold Schorren telefoon 06–15195149 of mail predikant@laurenspastoraat.nl en Ineke van Houwelingen, voorzitter pastorale werkgroep telefoon 010-4656904 of mail inekevanhouwelingen-rook@chello.nl

 

Bloemengroep

De bloemengroep van het Laurenspastoraat wordt gevormd door een aantal leden die bij toerbeurt in de hoofddienst van het Laurenspastoraat een bloemenarrangement verzorgen naast de avondmaalstafel, al dan niet liturgisch geschikt, en daarnaast een boeket op de avondmaalstafel dat na de dienst naar een gemeentelid wordt gebracht.

De kleur van de bloemen wordt bepaald door de kleuren van het kerkelijk jaar en twee keer per jaar komt de groep bij elkaar om ervaringen en ideeën te delen.

Bij de paas- en kerstdiensten wordt er samengewerkt met Maaskant Open Grenzen en in onderling overleg besproken hoe de schikkingen er uit komen te zien.

Wilt u meer informatie of meedoen, want wij kunnen wel versterking gebruiken. De contactpersoon is Sabien Kooyman: Kooym106@planet.nl.

Preken

De preken uit de diensten van het Laurenspastoraat zijn (gratis) digitaal beschikbaar. Hiervoor kunt u zich aanmelden: via monique@laurenspastoraat.nl

Wekelijkse nieuwsbrief ‘Morgen is het Zondag’

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u weten wat er allemaal wordt georganiseerd door het Laurenspastoraat? We houden u graag op de hoogte op één van de onderstaande manieren.

 • Met de wekelijkse nieuwsbrief ‘Morgen is het Zondag’ bent u elke donderdag helemaal op de hoogte van alle diensten en activiteiten.
 • Met het kerkblad ‘Kerken in de Laurens’ leest u meer over de achtergrond van onze diensten en kerkgemeente.
 • Met de dagelijkse brieven in Advents- en 40-dagentijd ontvangt u dagelijks een Bijbeltekst, gedicht en afbeelding ter voorbereiding op Kerst en Pasen.

Laat hieronder uw gegevens achter en vink aan wat u graag van ons wilt ontvangen.

* verplicht veldWat wilt u graag per email van ons ontvangen?